Privacybeleid

Puur Coaching, gevestigd aan Nimrodlaan 11, 3721 BW Bilthoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  


Puur Coaching verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:  

- Voor- en achternaam  

- Adresgegevens  

- Telefoonnummer  

- E-mailadres  

- Bankrekeningnummer  

Verder verwerken we geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.  


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via tonja@live.nl, dan verwijderen wij deze informatie.   


 Puur Coaching verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:  

- U te kunnen bereiken in verband met het maken van afspraken 

- U te informeren over de diensten en ervaringen van Puur Coaching gedurende de looptijd van uw coachtraject 

- Puur Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijv. voor belastingaangifte.  


Puur Coaching verkoopt uw gegevens niet aan derden.    


Puur Coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden bewaard tot 1 jaar na de looptijd van een coachtraject. 


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Puur Coaching en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.  Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar tonja@live.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.   

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. 


Puur Coaching wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons   


Puur Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Als u de indruk heef dat Puur Coaching uw gegevens niet goed beveiligd of er zijn aanwijzigingen van misbruik, neem dan contact op via tonja@live.nl of bovengenoemd telefoonnummer.   ***